منبع:www.portablefreeware.mihanblog.com

EssentialPIM Pro Portable 2.81
Windows | 6.2 Mb

Main Features:
- Tools to satisfy your calendar, contact management, to do list and notes needs.
- Synchronization with Outlook, Windows Mobile devices, Palm, iPOD, Google Calendar.
- Simple printout of any or all modules and quick export of your data into the most useful formats (iCal, vCard, HTML).
- Strong data protection using Advanced Encryption Standard (AES) algorithm.
- Intuitive interface in many languages including German, Italian, French and Spanish.


------------------------------


Caractéristiques générales:
- Outils pour satisfaire vos besoins de calendrier, gestion de contacts, liste de choses à faire et notes.
- Synchronisation avec Outlook, appareils mobiles Windows, Palm, iPOD, calendrier Google.
- Simple impression de n’importe quel ou de tous les modules et exportation rapide de vos données dans les formats les plus utiles (iCal, vCard, HTML).
- Protection renforcée de données à l’aide de l’algorithme du Standard de Cryptage Avancé (AES).
- Interface intuitive en plusieurs langues y compris l’allemand, l’italien, le français et l’espagnol.


Download links / Liens de téléchargement :

HotUploading
or / ou
Rapidshare.com
 


 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1387    | توسط: سجاد    | طبقه بندی: برنامه های کاربردی،     |
نظرات()